Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie wraz z obsługiwanymi przez Centrum placówkami, tj. Ośrodkiem Wsparcia Rodziny, Placówką opiekuńczo-wychowawczą nr 1,  Placówką opiekuńczo-wychowawczą nr 2,  Placówką opiekuńczo-wychowawczą nr 3,  Placówką opiekuńczo-wychowawczą nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.owrchorzow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Treści niedostępne

  • Elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) nie mają dodanego tekstu alternatywnego lub opisu treści.
  • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
  • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Udostępnione pliki do pobrania mogą być skanami dokumentów lub powstały na podstawie błędnie sformatowanych dokumentów word.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej

Data sporządzenia: 2017-10-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data aktualizacji: 2021-03-19

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Augustyniak, sekretariatddz@wp.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0 - 32) 241-15-27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od momentu wniesienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna:

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzowie ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Siemianowickiej 58, 41-503 Chorzów. W budynku umiejscowiony jest również Ośrodek Wsparcia Rodziny.

Do budynku prowadzi sześć wejść, z czego tylko wejścia nr 1, 2 i 3 służą dla interesantów ośrodka i są zlokalizowane od strony ulicy Siemianowickiej. Wejścia 4, 5 i 6 mają charakter wyjść technicznych służących pracownikom i wychowankom placówki.

Wejściem głównym dla interesantów jest wejście nr 1. Sekretariat Centrum zlokalizowany jest na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. Żadne z wejść prowadzących do placówki nie posiada podjazdu dla wózków, ramp, wind ani innych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wyłącznie wejście główne nie posiada schodów przed budynkiem, po wejściu do placówki interesant musi pokonać jednak stopnie prowadzące na parter, które nie posiadają udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W celu wejścia do Centrum konieczne jest zgłoszenie swojego przybycia poprzez domofon zlokalizowany przy wejściu głównym, wybierając pozycję "sekretariat". Pracownik sekretariatu lub osoba dyżurująca  pomoże w  dostaniu się do budynku i zaproponuje sposób załatwienia sprawy interesanta. Wszystkie pomieszczenia administracyjne Centrum zlokalizowane są na parterze. Pomieszczenia zlokalizowane na wyższych kondygnacjach są zajmowane przez Ośrodek Wsparcia Rodziny.

Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Siemianowickiej.

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na taką usługę. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Centrum, od 8:00 do 15:00. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

 

Placówki obsługiwane przez Centrum:

Ośrodek Wsparcia Rodziny jest zlokalizowany przy ul. Siemianowickiej 58, 41-503 Chorzów w budynku zajmowany również przez Centrum. W Ośrodku nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego. Wyodrębnioną częścią organizacyjną Ośrodka jest Hostel. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku, a interesanci mają do nich ograniczony dostęp, jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty z Dyrektorem Centrum lub dyżurującym pracownikiem Ośrodka. Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej szerokie schody.  Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany przy wejściu głównym i wejściu nr 3. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki.

Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny  parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Siemianowickiej.

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania
z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 1 jest zlokalizowana przy ul. Sobieskiego 20/3, 41-500 Chorzów w kamienicy wielorodzinnej, na pierwszym piętrze. W lokalu nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.  Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej strome, kręte schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany w bramie głównej klatki. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58.

Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny płatny parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Sobieskiego.

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania
z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 2 jest zlokalizowana przy ul. Siemianowicka 60/U1, 41-503 Chorzów w kamienicy wielorodzinnej, na pierwszym piętrze. W lokalu nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.  Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej strome, wąskie schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany przy wejściu do kamienicy. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58.

Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny  parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Siemianowickiej.

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 3 jest zlokalizowana przy ul. pl. Piastowski 8/U2, 41-503 Chorzów w kamienicy wielorodzinnej, na pierwszym piętrze. W lokalu nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego.  Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany w bramie głównej klatki. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58.

Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Pl. Piastowski.

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 4 jest zlokalizowana przy ul. Wolności 49/U5, 41-500 Chorzów w kamienicy wielorodzinnej, na trzecim piętrze. W lokalu nie jest prowadzona działalność administracyjna, a jedynie opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58. Placówka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niej strome, wąskie i kręte schody. Kontakt z pracownikiem dyżurującym jest możliwy po zaanonsowaniu przybycia poprzez domofon, zlokalizowany przy wejściu głównym do kamienicy. Pracownik dyżurujący zaproponuje rozwiązanie sprawy interesanta lub pokieruje do odpowiedniej jednostki. Interesanci proszeni są o kontakt z siedzibą główną Centrum, przy ul. Siemianowickiej 58.

Budynek nie posiada własnego parkingu, ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępny płatny parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Wolności.

Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna od godziny 8:00 do 16:00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z niej przez interesanta. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i głuchoniemych.

Artykuły

Poprzednia wersja deklaracji z dn. 29 października 2017

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

19 marca 2021